Sistema PICAXE

 

 

 

 

El microcontrolador és un circuit integrat “xip” que conté memòria per emmagatzemar els programes, un processador que executa les instruccions i uns circuits d’entrada i eixida per connectar interruptors i/o sensors i dispositius d’eixida com motors (actuadors)

Els microcontroladors es compren en blanc, i la primera tasca que cal fer és carregar-li el programa de control. Una vegada instal·lat el programa de control, el pic ja disposa de les instruccions necessàries per comunicar-se (amb un ordinador), programar-lo ajustat al projecte que hem d’automatitzar i reconeixer les entrades i activar o no les eixides.

Un avantatge dels micrcontroladors és que una vegada programats, no perden la seua configuració encara que no tinguen alimentació, el programa es queda permanentment gravat dintre d’ell, quan restablim l’alimentació torna a estar operatiu i podem executar una altra vegada el programa. Fins ara la programació dels pics era prou complicada, ja que s’havia de fer en llenguatge ensamblador o amb programació C.  Actualment, amb aquestes noves sèries de PIC's la programació es molt més fàcil, intuitiva i ràpida, mitatzant diagrames de fluix o programació en bàsic

 

El seu baix cost i les seues propietats de programació i control de varies entrades i eixides, han fet dels microcontroladors “pic” els elements fonamentals dintre de nombrosos aparells electrònics d’ús habitual: joguines comandades electrònicament, rellotges i despertadors, aparells electrodomèstics, programadors de reg, alarmes,....

En un sistema automàtic de control sempre hi ha unes entrades, que ens serveixen per controlar el sistema, activar-lo, parar-lo,...(poden ser entrades DIGITALS, (polsadors, interruptor, finals de cursa,... on aportem alimentació al PIN d'entrada del PIC o no) o entrades ANALÒGIQUES (Entrades que poden tindre valors diferents i que el PIC pot arribar a discernir, com potenciòmetres, resistències variables amb la temperatura, amb la llum,...) i unes eixides, que activen els elements que volem controlar, relés, motors, electrovàlvules, LED's,...)

Mitjançant el programa de control el microcontrolador va analitzant les entrades, va executant el programa seqüencialment, una instrucció darrere altra i va executant-se (bots a miniprogrames, subrutines, comparacions, temporitzacions,...).  Finalment s'activa l’eixida corresponent en funció de la programació

 

El diagrama de fluix bàsic del seu funcionament és el següent:
 

 

 

 

Sistema PICAXE:

El sistema PICAXE és un sistema basat en microprocesador molt fàcil de programar, amb llenguatge BÀSIC o diagrama de flux, que posteriorment és compilat per obtindre el programa adequat en el pic. Són una nova generació de microprocesadors de baix cost FLASH, que poden programar-se moltes vegades i que es comuniquen amb l’ordinador, per programar-los per el port seria amb un connector de 3 fils.

En el sistema PICAXE hi ha diferents tipus de plaques, que alimenten al pic i donen connexió a les entrades i eixides del micropocesador PIC.

Podem trobar bona varietat de plaques, ací fem un petit recull de les més importants:

PICAXE-18   PICAXE-18 de potència   PICAXE-28   DID-035
PICAXE-18   PICAXE-18 de potència   PICAXE-28   DID-035


 

 

Els microprocesador que s’utilitzen són de 18 i 28 pins. Així podem trobar:

El sistema PICAXE-28 amb 22 pins de entrada/eixida (8 entrades digitals, 4 entrades analògiques i 8 eixides digitals), el sistema PICAXE-18 te 8 eixides i 5 entrades digitals.

A més a més, podem tindre una placa de potencia, on les eixides estan preparades mitjançant transistors de potencia per atacar directament als motors, o bé podem utilitzar un circuit integrat, el L293, que “punxem” en la mateixa placa i podem controlar directament dos motors, utilitzant 4 de les eixides del pic. Podem fer servir també el Driver de motors DID-035 que és una petita placa amb l’integrat L293 i la circuiteria de connexió, per utilitzar-lo bé en el sistema picaxe o bé en altres que disposen de varies eixides digitals.

 

Les caracerístiques fonamentals del sistema PICAXE:

  • Baix cost, circuit molt fàcil de construir
  • Fins a 8 entrades i 8 eixides i 4 entrades analògiques
  • Comunicació excel·lent amb els ordinadors mitjançant cable sèrie
  • Software de programació “Editor de Programación” gratuït, de fàcil ús
  • Programació en bàsic, en diagrama de flux o amb “Crocodrile Tecnology”
  • Possibilitat de control remot amb infrarojos
  • Plaques compactes i de fàcil connexió
  • Possibilitat del paquet servocontrolador


 

 

Ací teniu un exemple de les connexions de la placa PICAXE-28,facilitat mitjançat cables plans que connectarem amb els diferents perifèrics d’entrada o eixida
PICAXE-28A
   

 

caracteristiques PICAXE.pdf

 

Si punxeu en l'enllaç podeu vore els diferents models de plaques del sistema PICAXE i les seues característiques tècniques