QÜESTIONARI-III

Icona iDevice RESISTÈNCIES. Codi de colors
Indica el valor real de les resistències

   
   
   
   

   
   
  

Icona iDevice LEDs

Per senyalitzar les eixides utilitzem un LED en cada eixida.

Averigua quin terminal és el ànode i quin el càtode

Polaritzem el diode amb una resistència de Ω

Connectem el a V i el a l'

 

  

Icona iDevice Fabricació CIRCUIT IMPRÈS

    La dissolució per fabricar les plaques de circuit imprès està formada per

  ,

  i

  a parts iguals

  

Icona iDevice Divisors de tensió
Averigua el valor de la tensió en el punt intermig i el que cau en cada resistència

V

 

V

 

V

   

V

 

V

 

V

   

V

 

V

 

V

   
   
  

Icona iDevice valors variables a l'entrada analògica

Per obtindre el valor de tensió que compararem en l'entrada analògica tilitzem un divisor de tensió entre l'alimentació i masa, format per una resistència i

una per controlar el nivell llumínic

una o per controlar la temperatura

un per ajustar un valor determinat de tensió

  

Icona iDevice Recorda

El Circuit Imprès (C.I.) que uilitzem a l'aula taller està format per una placa de poliester, i una capa de coure per una de les dos cares.

Dibuixem en paper el circuit respectant les dimensions reals dels components

Calquem el circuit amb en un paper  

Utilitzem un rotulador (indeleble) per dibuixar els circuits sobre el coure

Submergim la en la dissolució per llevar el que sobre

Taladrem la en els punts de o  

Finalment soldem els

 

Vigila la del local on feu el rellevat de la placa 

Utilitzeu les de punta per subjectar els components i no cremar-vos