Objectius

Icona iDevice Objecius
 • Conèixer el funcionament i connexionat del material de control enviat per la Conselleria d’Educació, concretament el sistema basat en microcontroladors pic, PICAXE,
 • Comprende el funcionament elemental d’un sistema de control, tant de llaç obert com de llaç tancat
 • Adquirir coneixements elementals dels sistemes de control basats en microcontroladors “pic”, concretament de la sèrie PICAXE, comprendre el seu funcionament y les seues possibilitats de connexió amb els diferents sistemes a controlar
 • Identificar correctament les entrades i eixides de les diferents plaques del Sistema Picaxe
 • Utilitzar el programa Programming Editor per crear els diagrames de flux des d’on programarem i simularem els sistemes de control. Conèixer les instruccions bàsiques
 • Saber programar adequadament els microcontroladors dels Sistema Picaxe per obtindre els resultas esperats
 • Reconèixer, entendre i aplicar el funcionament dels sensor i actuadors reals d’un Sistema de Control
 • Integrar els sistemes de control estudiats en els diversos projectes escolars realitzats a l’aula-taller en l’àrea de Tecnologia
 • Introducció al Sistema LEONARDO. Identificar correctament les entrades i eixides de la controladora LEONARDO i conèixer la seua programació, integrada en el sistema K'NEX. Comprendre el funcionament dels diferents sensors i actuadors.Confeccionar programes pràctics d’aplicació a l’aula de Tecnologia amb el Sistema Leonardo
 • Conèixer els principis de funcionament del Braç Robot, així com el seu potencial didàctic. Comprendre l’estructura bàsica per a la seua programació, utilitzant el programa HobbyRobot, així com governar el braç robot des de el PC.
 • Aplicar els coneixements adquirits en el control i l’automatització dels diversos projectes didàctics realitzats en l’aula-taller mitjançant els diversos sistemes de control
 • Valorar la importància de l’automatització en la vida quotidiana