Entrades ANALÒGIQUES

ENTRADES ANALÒGIQUES

 

També tenim 4 entrades analògiques, que fan el Sitema Picaxe molt més potent. Així podem discriminar entrades analógiques amb valors vaiables: nivells de llum, de temperatura,...

Per connectar-les, sols cal tindre un divisor de tensió amb l'element detector: un potenciómetre, una resistència variable en funció de la seua possició, una LDR, una PTC o NTC,... Posteriorment, amb el programa ja fixarem els valors a partir dels quals actuem.

Les entrades analòguiques queden connectades de la seguent forma:

Cable pla Placa PICAXE-28

 

La connexió de l'element pot ser:

 

 

Les entrades analògiques poden ser de diferent tipus:

 

Un potenciòmetre, per ajustar un valor determinat:

Una resistència variable amb la llum LDR

 

 

Un termistor, per detectar diferents nivells de temperatura

 

Ací teniu com hem connectat una LDR amb una altra resistència a l'entrada analògica 0

 

 

 

Les entrades analògiques prenen uns valors entre 0 i 255.

Per analitzar-les, cal descarregar-les en una variable, readadc, i desprès, comparar el valor de la variable amb un valor de referència.

Ací teniu un exemple:

 
Diagrama de fluxe
  programa bàsic

 

Quan adquirim una senyal analògica, el seu valor varia des de 0 fins a 5V (+V1), el valor d'alimentació. Ara bé, aquest valor de tensió variable el tenim que traduir amb un valor numèric, de 0 a 255. Per calcular en temps real el valor "numèric" que pren un determinat sensor (LDR, PTC,..) podem utilitzar un petit programa, que amb l'ordre debug ens retorna informació a la pantalla del valor numèric real que tenim en un moment determinat, així podem ajustar els valors que utilitzarem a l'hora de fer el programa.

Podeu fer un xicotet programa com aquest:

Llegim el valor de l'entrada analògica 0, i el copiem en la variable b0. Visualitzem el valor de la variable b0 amb l'ordre debug